Wyślij do
Obecnie: Poland

Niniejsze Informacje i Warunki Korzystania ze strony (zwane później “Warunkami korzystania ze strony”) regulują korzystanie z serwisu www.monouso.pl, który Envalia Group SL (zwana później “Usługodawcą” z CIF B64423833 Zarejestrowany w Mercantile Registry w Barcelonie Tomo 39513 Folio 93 Hoja B-348548 INSCRIPCIÓN 1 siedziba w C/Anselm Clavé s/n P.I Matacàs Nave 31, CP 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA udostępnia dalej dla użytkowników (zwanych dalej “Użytkownikami”).

 

 

Akceptacja warunków

 

Dostęp do tego portalu internetowego (zwanego dalej „Portalem”) lub korzystanie z niego w jakiejkolwiek formie oznacza, że ​​Użytkownik Portalu bez zastrzeżeń akceptuje każde z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, które Usługodawca może w dowolnym momencie ustalić szczególny, modyfikujący, zastępczy lub uzupełniający charakter niniejszych Warunków użytkowania. W związku z tym, obowiązkiem Użytkownika będzie uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania za każdym razem, gdy będzie uzyskiwał dostęp do Portalu, ponieważ mogły one zostać zmodyfikowane.

 

Korzystanie usług oferowanych Użytkownikom będzie oznaczać akceptację, bez żadnych zastrzeżeń, własnych warunków (zwanych dalej „Warunkami szczegółowymi”), które Usługodawca może ustanowić o charakterze szczególnym, zastępczym i / lub uzupełniającym w stosunku do warunków niniejszych Warunków Korzystania.

 

 

Cel

Za pośrednictwem Portalu Dostawca zapewnia Użytkownikom dostęp do różnych treści, usług i produktów (zwanych dalej „Usługami”) udostępnianych Użytkownikom przez Usługodawcę lub przez zewnętrznych dostawców usług, treści i / lub produktów .

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji Portalu, a także usług, treści i produktów, które się w nim znajdują.

 

 

Warunki dostępu i rejestracji użytkowników

 

Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla Użytkowników, niewymagające odpowiedniej rejestracji, podania danych osobowych czy posługiwania się kluczami lub hasłami. Niezależnie od powyższego, niektóre sekcje Portalu będą wymagały wcześniejszej rejestracji, a także niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę lub osoby trzecie za pośrednictwem Portalu będą podlegać zapłacie ceny w sposób określony w odpowiednim Szczególne warunki.

 

Gdy do świadczenia Usług konieczne będzie podanie przez Usługodawcę danych osobowych poprzez rejestrację, Użytkownik potwierdza ich prawdziwość, dokładność i autentyczność. W tym celu Użytkownik będzie odpowiedzialny za ciągłe aktualizowanie wszystkich informacji przekazywanych Dostawcy. Dostawca będzie przetwarzał te dane zgodnie z postanowieniami sekcji Polityki Prywatności.

 

Osoby niepełnoletnie, aby móc korzystać z Usług Portalu, muszą najpierw uzyskać pozwolenie i / lub upoważnienie od swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiedzialni za wszelkie działania podejmowane przez nieletnich pod ich opieką. Pełną odpowiedzialność za określenie konkretnych treści i Usług, do których mają dostęp osoby niepełnoletnie, odpowiadają osoby dorosłe, którym się opiekują. Jako że Internet umożliwia dostęp do treści, które mogą być nieodpowiednie dla małoletnich, Użytkownicy są informowani, że istnieją mechanizmy, w szczególności filtrujące i blokujące programy komputerowe, które pozwalają na ograniczenie dostępnych treści i mimo że nie są nieomylne, są szczególnie przydatne do kontrolowania i ograniczania materiałów, do których mają dostęp nieletni.

 

 

Korzystanie z Portalu

 

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z prawem korzystania z Portalu i jego Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Warunkami Korzystania, Warunkami Szczególnymi, ogólnie przyjętym prawem oraz dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

 

Użytkownik powstrzyma się od:

1. Nieuprawnionego lub nieautoryzowanego korzystania z Portalu i / lub jego treści w celach niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Warunkach użytkowania, niezgodnych z prawem lub interesów osób trzecich lub takich, które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić, uniemożliwić, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z usług, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym.

2. Uzyskiwania dostępu lub próby uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów lub obszarów Portalu bez spełnienia warunków wymaganych dla takiego dostępu.

3. Powodowania uszkodzeń systemów fizycznych lub logicznych Portalu, jego dostawców lub osób trzecich.

4. Wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów Usługodawcy, jego dostawców lub osób trzecich

5. Prób uzyskania dostępu, wykorzystywania i / lub manipulowania danymi Dostawcy, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.

6. Powielania lub kopiowania, rozpowszechniania, zezwalania na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.

7. Usuwania, ukrywania lub modyfikowania uwag dotyczących praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innych danych identyfikujących prawa Usługodawcy lub osób trzecich zawarte w treści, a także korzystania z urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone na stronie.

8. Pozyskiwania i prób pozyskania treści przy użyciu środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały udostępnione w tym celu lub zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których te treści się znajdują, lub ogólnie tych, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Portalu i / lub jego zawartości.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i / lub graficznych, zdjęć, nagrania, oprogramowanie i ogólnie wszelkiego rodzaju materiały, które:

a) w jakikolwiek sposób narusza podstawowe prawa i wolności publiczne uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych oraz w pozostałej części prawodawstwa.

(b) Nakłaniać, podżegać lub popierać przestępcze, oczerniające, zniesławiające, haniebne, brutalne działania lub, ogólnie, sprzeczne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

(c) Wywoływać, podżegać lub promować dyskryminujące działania, postawy lub myśli ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.

(d) Udostępniać lub umożliwia dostęp do produktów, elementów, wiadomości i / lub usług, które są przestępcze, brutalne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub, ogólnie, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub do porządku publicznego.

(e) Wywoływać stan lęku lub strachu.

(f) Nakłaniać lub zachęcać do podejmowania niebezpiecznych, ryzykownych lub szkodliwych praktyk dla zdrowia i równowagi psychicznej.

 

 

Własność przemysłowa i intelektualna

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej do treści i / lub wszelkich innych elementów umieszczonych na Stronie (w tym między innymi znaków towarowych, logo, nazw handlowych, tekstów, obrazów, grafiki, projektów, dźwięków, podstaw dane, oprogramowanie, schematy blokowe, prezentacja, audio i wideo), stanowią wyłączną własność Usługodawcy i / lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo do ich wykorzystywania. W żadnym przypadku dostęp do Portalu nie oznacza zrzeczenia się, przeniesienia, udzielenia licencji ani całkowitej lub częściowej cesji wspomnianych praw, chyba że wyraźnie określono inaczej. Niniejsze Warunki korzystania ze Strony nie dają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego komunikowania Strony i / lub jej Treści, innych niż te wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Każde inne użycie lub wykorzystanie któregokolwiek prawa będzie podlegać wcześniejszemu i wyraźnemu zezwoleniu udzielonemu w tym celu przez Usługodawcę. W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik lub strona trzecia uzna, że ​​jakakolwiek zawartość Strony będąca własnością Usługodawcy narusza jego prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, powinien wysłać wiadomość na adres e-mail ([email protected]); z następującymi informacjami:

 

1. Imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail strony poszkodowanej lub, w stosownych przypadkach, osoby upoważnionej do działania w jej imieniu, ze wskazaniem tytułu, na mocy którego posiada reprezentację (dalej: powód).

2. Oświadczenie składającego roszczenie, w którym twierdzi, że jest właścicielem praw, które zostały rzekomo naruszone, w tym jego podpis, fizyczny lub cyfrowy.

3. Dokładny opis treści chronionych prawami własności intelektualnej, które zostały rzekomo naruszone, oraz ich dokładne umiejscowienie na Stronie.

4. Wyraźne oświadczenie zgłaszającego, że wykorzystanie treści nastąpiło bez zgody właściciela praw, które zostały rzekomo naruszone.

 

 

Prawa Autorskie

 

Treści, teksty, zdjęcia, projekty, logo, obrazy, dźwięki, filmy, animacje, nagrania, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszelkie istniejące dzieła intelektualne na tej stronie, jak również sama witryna jako całość, na przykład multimedialne utwory artystyczne są chronione prawem autorskim na mocy przepisów o własności intelektualnej.

 

 

Użytek Personalny

 

Usługodawca upoważnia Użytkowników do używania, przeglądania, drukowania, pobierania i przechowywania treści i / lub elementów umieszczonych w Portalu wyłącznie do ich osobistego, prywatnego i niezwiązanego z zarobkiem użytku; pod warunkiem, że w każdym przypadku zostanie wskazane pochodzenie i / lub autor tego dokumentu oraz, w stosownych przypadkach, pojawi się symbol praw autorskich i / lub uwagi dotyczące własności przemysłowej ich właścicieli. Wykorzystywanie takich elementów, ich reprodukcja, komunikacja i / lub dystrybucja w celach komercyjnych lub dochodowych, a także ich modyfikacja lub zmiana są surowo zabronione. W przypadku innych zastosowań niż wyraźnie dozwolone konieczne będzie uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody właściciela danych praw.

 

Użytkownik Strony zobowiązuje się do poszanowania określonych praw i do unikania wszelkich działań, które mogłyby mu zaszkodzić, zastrzegając w każdym przypadku Usługodawcy stosowanie wszelkich środków lub działań prawnych, które mu odpowiadają, w obronie jego uzasadnionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Linki

 

Strona udostępnia Użytkownikom techniczne urządzenia odsyłające, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do stron i / lub witryn należących do i / lub zarządzanych przez osoby trzecie.

 

Dostawca nie sprawdza zawartości tych stron w momencie umieszczania do nich linków i czyni to w dobrej wierze, że takie treści są zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednak w żadnym przypadku Dostawca nie jest odpowiedzialny, nie potwierdza ani nie popiera produktów, usług, treści, informacji, danych, plików i wszelkiego rodzaju materiałów na takich stronach internetowych i nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności, nie potwierdza ani nie dokonuje własnych modyfikacji tych materiałów.

 

Usługodawca nie gwarantuje ani nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z:

(a) Funkcjonowania, dostępności lub ciągłość stron, do których prowadzą linki.

(b) Utrzymywania informacji, treści i usług istniejących na stronach, które są w jakiś sposób połączone.

(c) Dostarczania lub przekazywania informacji, treści i usług na połączonych stronach.

(d) Jakości, legalności, wiarygodności i użyteczność informacji, treści i usług znajdujących się na stronach, do których prowadzą linki, na tych samych warunkach i w tym samym zakresie, co dla treści i usług świadczonych przez strony trzecie za pośrednictwem portalu.

 

W przypadku, gdy uzna to za stosowne lub wymaga tego nakaz sądowy lub administracyjny, Usługodawca usunie linki do tych stron internetowych, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo i / lub naruszają prawa osób trzecich.

 

 

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

 

Usługodawca nie gwarantuje dostępności i ciągłości działania Strony ani innych stron internetowych, z którymi jest połączona.

 

Dostawca nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z:

1. Braku dostępu do Strony lub innych witryn, z którymi jest połączona.

2. Przerwy w działaniu Strony lub awarie komputerów, awarie telefonów, rozłączenia, opóźnienia lub blokady spowodowane brakami lub przeciążeniami na liniach telefonicznych, w systemie internetowym lub w innych systemach elektronicznych powstających w trakcie jego działania.

3. Brak dostosowania Portalu do specyficznych potrzeb Użytkowników.

4. Inne szkody, które mogą zostać spowodowane przez osoby trzecie w wyniku nieuprawnionej ingerencji, pozostającej poza kontrolą Usługodawcy.

 

Prywatność i Bezpieczeństwo korzystania ze Strony i Usług

 

Usługodawca nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w Portalu wprowadzanych przez osoby trzecie poza Usługodawcą, które mogą powodować zmiany w systemach fizycznych lub logicznych Użytkowników lub w elektronicznych dokumentach i plikach przechowywanych w ich systemach.

 

Usługodawca stosuje różne środki ochrony w celu ochrony Strony i jego zawartości przed atakami komputerowymi osób trzecich. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że nieuprawnione osoby trzecie nie będą miały dostępu do rodzaju korzystania ze Strony przez Użytkownika lub warunków, cech i okoliczności, w których takie korzystanie ma miejsce. W związku z tym Usługodawca nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z takiego nieuprawnionego dostępu.

 

 

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie ze Strony, z usług oraz zawartości stron przez Użytkowników

 

Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Portalu lub treści przez Użytkowników i / lub osoby trzecie, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą z tego wyniknąć.

 

Usługodawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wynikać z korzystania z usług i treści przez Użytkowników lub które mogą wynikać z braku prawdziwości, aktualności, kompletności i / lub autentyczności informacji, które Użytkownicy podają o sobie, a w szczególności, choć nie wyłącznie, za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z podszywania się pod osobę trzecią dokonaną przez Użytkownika w jakimkolwiek komunikowaniu się za pośrednictwem Strony.

 

 

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie z zawartości stron przez Użytkowników

 

Usługodawca nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z:

1. Braku legalności, rzetelności, przydatności, prawdziwości, dokładności, kompletności i aktualności treści.

2. Nieadekwatność do jakiegokolwiek celu i rozczarowanie związane z oczekiwaniami generowanymi przez treść strony.

 

 

Zwrot zamówień w ramach prawa do odstąpienia od umowy

 

Wszystkie produkty zakupione w „www.monouso.es” mogą zostać zwrócone a środki mogą zostać zwrócone pod warunkiem, że klient zgłosi zamiar zwrotu produktu / produktów w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostawy, oraz zostanie spełniona reszta warunków określonych w tej sekcji.

 

Komunikację należy nawiązać przez faks (+34 936850908) lub e-mail ([email protected])

 

MonoUso.pl przyjmuje tylko zwroty, które spełniają następujące wymagania:

1. Produkt musi być w tym samym stanie, w jakim został dostarczony i musi zachować oryginalne opakowanie i etykietę.

2. Przesyłka musi być dokonana w tym samym pudełku ochronnym lub opakowaniu, które otrzymaliśmy w celu zabezpieczenia produktu, lub w przypadku jego braku w podobnym formacie gwarantującym zwrot do magazynów MonoUso.es w idealnym stanie.

3. Do paczki należy dołączyć kopię dowodu dostawy lub faktury, w której należy również zaznaczyć zwracane produkty oraz przyczynę zwrotu.

 

Po sprawdzeniu przedmiotu w naszych magazynach poinformujemy Cię, czy masz prawo do zwrotu kwot wpłaconych za zakupiony przedmiot. TYLKO kwota przedmiotu / ów zostanie zwrócona, NIGDY nie otrzymasz zwrotu za koszty realizacji zamówienia (obecnie 3%) lub wysyłki, które obecnie wynoszą 10,5 € za paczkę lub pudełko.

 

Jeśli zakup został dokonany w ramach bezpłatnej metody wysyłki, w przypadku zwrotu będziesz musiał zapłacić standardową stawkę odpowiadającą kosztom wysyłki plus koszty odbioru, jak określono w poprzednim akapicie.

 

Mając na celu ułatwienie naszym klientom proces zwrotu i możliwość jego prawidłowego monitorowania, MonoUso.es oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z łatwej procedury zwrotu. Aby z tego skorzystać, klient musi odpowiednio poinformować MonoUso.es za pośrednictwem kanałów określonych w tej sekcji. Koszt tej usługi jest bezpłatny, o ile przyczyna leży po stronie MonoUso.es, zgodnie z naszą Gwarancją zwrotu. Jeśli przyczyna jest inna (produkty zostały podane poprawnie, ale nie przypadły Ci do gustu), MonoUso.pl zwróci kwotę towaru / ów, NIGDY koszty realizacji zamówienia (obecnie 3%) lub wysyłki, które wynoszą aktualnie 10,5 € za opakowanie lub pudełko.

 

Zwrot produktów spowoduje zwrot pieniędzy, który zostanie dokonany tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu 30 dni od daty poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany na tę samą kartę kredytową, która została użyta do zapłaty za zakup, w przypadku zakupów Kartą lub przelewem bankowym, jeśli posiadaczem karty jest osoba, która złożyła zamówienie za pobraniem, tj. dane muszą zostać przesłane przez klienta pocztą elektroniczną. Ponosisz koszty i ryzyko zwrotu produktów do nas, jak wskazano powyżej.

Przepis ten nie ma zastosowania do spersonalizowanych artykułów (wytwarzanie produktów z logo klienta, szytych na miarę dla klienta itp.), zamówień na żądanie (ilości większe niż zwykłe zapasy), zamówionych produktów w szczególności, jeśli znajdują się one poza naszym katalogiem lub zwracane produkty są w pogorszonym stanie i/lub nie zawierają oryginalnych opakowań, etykiet.

 

 

Gwarancja Zwrotu

 

Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnej satysfakcji klienta. Jeśli otrzymane zamówienie nie jest w pełni satysfakcjonujące, masz 7 dni roboczych od daty otrzymania na zwrot go do nas nieużywanego i wymianę na inny produkt.

 

Koszty odbioru i nowej wysyłki zostaną poniesione przez Monouso tylko w następujących sytuacjach:

1. Produkt musi być w idealnym stanie, nieużywany oraz w oryginalnym opakowaniu

2. Produkt nie jest produktem żądanym lub ma wadę.

3. Towar uległ uszkodzeniu w transporcie i zostało to odnotowane na dowodzie dostawy przy odbiorze zamówienia.

 

Aby zwrócić zamówienie do Monouso, musisz wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] przed zwrotem zamówienia. Prześlemy Ci numer autoryzacji i numer telefonu przewoźnika, abyś mógł dokonać zwrotu.

 

Nie będziemy w stanie dokonać zwrotu w przypadku braku wcześniejszego kontaktu z nami w celu przetworzenia zwrotu zamówienia bez numeru autoryzacji.

 

Należy zwrócić produkt na adres wskazany na fakturze, podając następujące informacje:

1. Numer zamówienia

2. Twój adres mailowy

3. Motyw zwrotu

Mając na celu ułatwienie naszym klientom procesu zwrotu i możliwość jego prawidłowego monitorowania, MonoUso.es oferuje swoim klientom wyłącznie możliwość skorzystania z łatwej procedury zwrotu. Aby z tego skorzystać, klient musi odpowiednio poinformować MonoUso.es za pośrednictwem kanałów określonych w tej sekcji. Koszt tej usługi jest bezpłatny, o ile przyczyna leży po stronie MonoUso.es zgodnie z ustaleniami. Jeśli przyczyna jest inna (produkty zostały podane poprawnie, ale nie przypadły Ci do gustu), MonoUso.es zwróci kwotę / y, NIGDY kosztu zwrotu (obecnie 3% przy minimum 2, 99 €) lub wysyłka, która obecnie wynosi 10,5 € za paczkę lub pudełko.

 

Po otrzymaniu towaru przez nasz magazyn i sprawdzeniu, czy spełnia on opisane powyżej sytuacje, przystąpimy do wykonania przelewu na wskazane przez Państwa konto lub do wymiany zamówienia.

 

Produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został dostarczony i musi zachować oryginalne opakowanie i etykietę.

 

Zwrócona zostanie TYLKO kwota przedmiotu (ów), NIGDY nie otrzymasz zwrotu kwoty realizacji zamówienia (obecnie 3% i nie mniej niż 2,99 EUR) ani kosztów wysyłki, które obecnie wynoszą 10,5 EUR za paczkę lub pudełko.

 

Przepis ten nie ma zastosowania do spersonalizowanych artykułów (wytwarzanie produktów z logo klienta, szytych na miarę dla klienta itp.), zamówień na żądanie (ilości większe niż zwykłe zapasy), zamówionych produktów w szczególności, jeśli znajdują się one poza naszym katalogiem lub zwracane produkty są w pogorszonym stanie i/lub nie zawierają oryginalnych opakowań, etykiet.

 

Gwarancja na zakupione produkty

 

Zgodnie z Real Decreto Legistativo 1/2007 del 16 de Noviembre, w którym zatwierdzono Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, umowna gwarancja jest oferowana przez dostawcę lub producenta i MonoUso nie odpowiada za niezadowolenie, które może być wyrażone w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.

 

W przypadku niezgodności należy nas o tym poinformować w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], podając swoje dane, numer faktury i wykrytą anomalię. W przypadku wystąpienia wady produkcyjnej MonoUso.es poniesie koszty zwrotu.

 

 Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z założeniami en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y al Real Decreto 1720/2007, informujemy, że wszystkie podane przez Państwa dane osobowe zostaną zawarte w zautomatyzowanym zbiorze danych osobowych, utworzonym i utrzymywanym na odpowiedzialność ENVALIA GROUP w celu ułatwienia zarządzania stosunkiem umownym. Klienci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do dostępu, edycji, anulowania i wycofania, żądając tego na piśmie, wskazując datę, oryginalny podpis i wraz z każdą kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, ...), który potwierdza ich tożsamość GRUPA ENVALIA Referencia Datos Personales C / Anselmo Clavé PI Matacàs Nave 31, 08980, Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] na tych samych warunkach.

 

ENVALIA GROUP zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do danych osobowych oraz obowiązku ich przechowywania nawet po zakończeniu stosunku umownego, gwarantując, że posiadamy wymagane prawem środki bezpieczeństwa prawnego i technologicznego.

 

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od ENVALIA GROUP reklam usług lub produktów oferowanych przez firmę lub osoby trzecie. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji reklamowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, o którym mowa w ustępie 1.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz pliki, które pozwalają nam poznać aktywność wykonywaną przez użytkowników. Narzędziem służącym do monitorowania i analizy odwiedzin Portalu jest Google Analytics.

 

Pliki cookies, które mogą być wykorzystywane na stronach portalu, są powiązane z przeglądarką komputera i nie gromadzą informacji na temat tożsamości Użytkownika (Użytkownik pozostaje anonimowy).

 

Użytkownik ma możliwość odrzucenia przetwarzania danych lub informacji poprzez odrzucenie stosowania plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację. Aby skonfigurować odbiór plików cookie na Twoim komputerze i uniemożliwić ich instalację na dysku twardym, musisz zapoznać się z instrukcjami swojej przeglądarki. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o Użytkowniku przez Google we wskazany sposób i we wskazanych celach.

 

 

Zakaz przekazywania Wiadomości Komercyjnych nie zamawianych realizowanych przez skrzynkę mailową

 

Użytkownik zobowiązuje się nie:

1. Gromadzić danych od Użytkowników w celach reklamowych oraz w celu wysyłania wszelkiego rodzaju reklam i komunikatów w celu sprzedaży lub w innych celach komercyjnych bez ich uprzedniej prośby lub zgody.

2. Wysyłać dowolnych inne niechcianych lub uprzednio wyrażonej zgody do wielu osób.

3. Wysyłać łańcuchów niechcianych lub uprzednio zaakceptowanych wiadomości elektronicznych.

4. Korzystać z list dystrybucyjnych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług.

5. Udostępniać osobom trzecim w dowolnym celu dane zebrane z list dystrybucyjnych.

 

Użytkownicy lub osoby trzecie poszkodowane przez otrzymanie niechcianych wiadomości adresowanych do wielu osób mogą powiadomić Usługodawcę, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres.

 

 

Modyfikacja i wypowiedzenie usług

 

Świadczenie usługi Portalu i innych Usług ma co do zasady czas nieokreślony. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia świadczenia swoich usług w całości lub w części w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym Użytkowników. Podobnie Usługodawca może w dowolnym momencie zmienić Warunki korzystania z Portalu. O ile to możliwe, Usługodawca poinformuje wcześniej o zakończeniu lub zawieszeniu świadczenia usługi Portalu i innych Usług.

 

 

Obowiązujące Prawo

 

Strony, według własnego wyboru, poddają się rozstrzygnięciu sporów i zrzeczeniu się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika. Podobnie, jako podmiot przestrzegający CONFIANZA ONLINE i zgodnie z jej Kodeksem Etyki, w przypadku kontrowersji związanych z zawieraniem umów i reklamą online, ochroną danych, ochroną nieletnich i dostępnością, użytkownik może przejść do pozasądowego systemu rozwiązywania sporów CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.pl)

 

Więcej informacji

Telefon: 931 158 455

E-mail: [email protected]

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.